Образец на жалба/сигнал до Районна прокуратура Свищов

ДО
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
гр. СВИЩОВ

 

 

 

 

Ж А Л Б А / СИГНАЛ/

 

  

от ................................................................

/име, презиме, фамилия, ЕГН, точен адрес/

срещу: ..............................................................................

/име, презиме, фамилия, ЕГН, точен адрес/

 

ГОСПОЖО РАЙОНЕН  ПРОКУРОР,

 

.....................................................................................................    
  /Кратко описание на фактите по случая, искането на жалбоподателя /

.........................................................................................................  ........................................................................................................ .........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

 

 

............... г.

 С уважение:

гр. Свищов

                  /.........................../